Chính sách hỗ trợ tài chính Financial Aid Policy, Vietnamese

Questions? Contact Us
Phone Number
Call 866.320.9659

Tiêu đề:    
Chính sách Hỗ trợ Tài chính        
Ngày:    
03/01/2023
            
Thay thế Phiên bản vào Ngày:    
06/23/2022

Danh mục:    
SYS.MIS.FAP    
Trang 1 / 12    
Được phê duyệt bởi:    
Hội đồng UVACH Inc.

CHÍNH SÁCH

Chính sách của UVA Community Health (UVACH), bao gồm UVA Health Culpeper Medical Center (CPMC), UVA Health Haymarket Medical Center (HAMC), UVA Health Prince William Medical Center (PWMC), UVACH Medical Group, và UVA Health Cancer Center Gainesville, là đảm bảo quyền tiếp cận với các dịch vụ chăm sóc sức khỏe cần thiết cho tất cả mọi người. UVACH điều trị tất cả các bệnh nhân, bất kể là được bảo hiểm hay không được bảo hiểm, với sự đàng hoàng, tôn trọng và cảm thông xuyên suốt quá trình nhập viện, cung cấp dịch vụ, xuất viện, xuất hóa đơn và thu hồi nợ. Chính sách này được dự thảo với ý muốn đáp ứng các yêu cầu trong Mục 501(r) của Bộ luật Thuế vụ năm 1986, đã sửa đổi, về chính sách hỗ trợ tài chính và dịch vụ chăm sóc y tế khẩn cấp, giới hạn về các chi phí cho cá nhân đủ điều kiện nhận hỗ trợ tài chính cũng như là các nỗ lực xuất hóa đơn và thu hồi nợ, và nên được hiểu theo đó.

PHẠM VI

Chính sách này được toàn bộ cơ sở chăm sóc cấp tính UVACH sửu dụng và không bao gồm các quy trình tự chọn.

ĐỊNH NGHĨA

Số tiền Thường Được Xuất Hóa đơn (AGB, Amounts Generally Billed) – Số tiền Thường Được Xuất Hóa đơn có nghĩa là số tiền thường được tính phí cho bệnh nhân cho các dịch vụ khẩn cấp và cần thiết về mặt y tế mà có bảo hiểm cho các dịch vụ đó. Chi phí cho bệnh nhân đủ điều kiện nhận hỗ trợ tài chính sẽ được giới hạn không vượt quá số tiền thường được xuất hóa đơn ("AGB") đối với các dịch vụ đó. Những chi phí này được dựa trên số tiền trung bình được cho phép từ Medicare và các nhà thanh toán thương mại đối với dịch vụ chăm sóc khẩn cấp và dịch vụ chăm sóc cần thiết về mặt y tế khác. Số tiền được cho phép bao gồm cả số tiền mà nhà bảo hiểm sẽ thanh toán và số tiền, nếu có, mà bệnh nhân sẽ tự chịu trách nhiệm chi trả. CPMC, PWMC và HAMC AGB được tính bằng cách sử dụng phương pháp nhìn lại theo 26 CFR §1.501(r). Xem PHỤ LỤC A để biết thêm thông tin về khoản chiết khấu AGB.

Tài sản Tổng giá trị của những gì quý vị sở hữu, bao gồm tài khoản ngân hàng và hưu trí, nhà cửa, xe hơi, v.v. Ngoài ra, tài khoản có thể tính được bao gồm giá trị thanh lý của đất đai (bao gồm đất nông nghiệp), giá trị về phương tiện giải trí, tàu thuyền, nhà ở thứ hai, v.v. Tài sản bao gồm trong công thức để cân nhắc hỗ trợ tài chính sẽ là số tiền ít hơn $50,000.

Nợ Xấu – Miễn Khoản tiền phải Thu thành khoản tiền không thể thu nhưng vẫn được coi là khoản dư nợ cần trả.

Thẩm mỹ – Phẫu thuật có mục đích chính là để cải thiện ngoại hình.

Bệnh viện Chia sẻ Bất Cân (DSH) – Một bệnh viện phục vụ một số lượng lớn bệnh nhân có thu nhập thấp và nhận các khoản thanh toán từ Trung tâm Dịch vụ Medicaid và Medicare để trang trải các chi phí cung cấp dịch vụ chăm sóc cho bệnh nhân không được bảo hiểm.

Dịch vụ Đủ điều kiện – Dịch vụ do các cơ sở UVACH cung cấp mà đủ điều kiện theo chính sách hỗ trợ tài chính sẽ bao gồm:

 1. Dịch vụ cần thiết về mặt y tế được cung cấp trong phòng cấp cứu.
 2. Các dịch vụ y tế không tự chọn được cung cấp để phản ứng với các tình huống đe dọa tính mạng trong thiết lập bệnh viện không phải là phòng cấp cứu.
 3. Các dịch vụ cần thiết về mặt y tế.

Tình trạng Y tế Khẩn cấp – Tình trạng y tế biểu hiện qua các triệu chứng cấp tính đầy đủ nghiêm trọng (bao gồm đau nặng) mà một người bình thường có kiến thức ở mức trung bình về sức khỏe và y tế, có thể dự kiến một cách hợp lý rằng sự thiếu vắng dịch vụ chăm sóc y tế tức thì sẽ dẫn tới:

 1. Gây nguy hiểm nghiêm trọng tới sức khỏe của cá nhân hoặc, trong trường hợp là phụ nữ mang thai, sức khỏe của phụ nữ và em bé của họ; hoặc
 2. Khiếm khuyết nghiêm trọng tới chức năng cơ thể; hoặc
 3. Hư hại nghiêm trọng của bất kỳ cơ quan hoặc bộ phận cơ thể nào.

Biện pháp Thu hồi nợ Đặc biệt (ECA): Biện pháp do các cơ sở bệnh viện thực hiện với cá nhân liên quan đến việc thu thập khoản tiền trong hóa đơn đối với các dịch vụ được bao gồm trong chương trình hỗ trợ tài chính của cơ sở

Thu nhập Gia đình – tổng tiền mặt hoặc giá trị tiền mặt tương đương mà một cá nhân nhận được hoặc được cung cấp. Các danh mục không được coi là thu nhập là quyền lợi không phải tiền mặt và hỗ trợ công cộng, như là trợ cấp thực phẩm và chỗ trú, cũng như là hỗ trợ giáo dục.

Hướng dẫn Chuẩn Nghèo Của Liên Bang – Mức Chuẩn Nghèo Liên bang được chính phủ Hoa Kỳ sử dụng để xác định mức độ nghèo của bệnh nhân và gia đình họ vì mục đích của Chính sách này. Nó dựa trên thu nhập tiền mặt hàng năm của gia đình thay vì tổng tài sản của họ, mức tiêu thụ hàng năm hoặc đánh giá sức khỏe của họ. Hướng dẫn mức chuẩn nghèo được Bộ Dịch vụ Y tế và Nhân sinh Hoa Kỳ cập nhật hàng năm trong Sổ Đăng ký Liên bang có hiệu lực vào thời điểm diễn ra quyết định đó.

Mức giá cố định – Chi phí đã được xác định trước cho một số dịch vụ nhất định mà bệnh nhân chọn mà được bệnh nhân chi trả vào thời điểm cung cấp dịch vụ.

Người bảo lãnh – Bệnh nhân, người chăm sóc hoặc tổ chức chịu trách nhiệm thanh toán hóa đơn chăm sóc y tế.

Chủ Hộ gia đình – Cá nhân được ghi trong tờ khai thuế là “Head of Household” (Chủ Hộ gia đình).

Vô gia cư – Một cá nhân không có chỗ trú cố định mà có thể sống trên đường phố; trú tại chỗ trú ẩn, hội truyền giáo, tòa nhà hoặc phương tiện bỏ hoang; hoặc trong bất kỳ trường hợp không ổn định và không thường trú nào khác. Một cá nhân có thể được coi là vô gia cư nếu người đó ở ghép với bạn bè và/hoặc họ hàng lâu hơn 90 ngày.

Thành viên Hộ gia đình (Người phụ thuộc) – Các cá nhân cư trú trong hộ gia đình được ghi nhận trong tờ khai thuế của Chủ Hộ gia đình.

Nhà cung cấp Điều kiện hội đủ Y tế/Nhà Bảo vệ Quyền lợi Hỗ trợ Y tế – Nhà cung cấp dịch vụ bảo vệ quyền lợi do UVACH ký hợp đồng để sàng lọc các bệnh nhân cho các chương trình chính phủ và Hỗ trợ Tài chính của UVACH.

Dịch vụ Cần thiết về Mặt Y tế – Dịch vụ chăm sóc sức khỏe cần thiết để phòng ngừa, chẩn đoán hoặc điều trị một căn bệnh, chấn thương, tình trạng bệnh lý, bệnh dịch hoặc triệu chứng của bệnh và đáp ứng các tiêu chuẩn y tế được chấp thuận. Trong bất kỳ trường hợp nào trong số đó, nếu tình trạng tạo ra các triệu chứng suy nhược hoặc tác dụng phụ, thì nó cũng được coi là cần thiết về mặt y tế để điều trị.

Dịch vụ Không đủ điều kiện – Các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sau đây không đủ điều kiện để hỗ trợ tài chính theo chính sách này:

 1. Dịch vụ được cung cấp do tai nạn. Những chi phí này phải tuân theo những công cụ pháp lý cần thiết để đảm bảo việc thanh toán theo trách nhiệm pháp lý bên thứ ba, ngay cả khi những công cụ này được nộp sau khi điều kiện hội đủ ban đầu để nhận Chương trình Hỗ trợ Tài chính cho Bệnh nhân được phê duyệt. Nếu có bảo hiểm bên thứ ba, UVACH sẽ thu thập số dư nợ từ bên thanh toán thứ ba. Trong trường hợp còn số dư nợ sau khi bảo hiểm, bệnh nhân có thể đăng ký nhận hỗ trợ tài chính. Bệnh nhận được bảo hiểm mà nằm trong ngưỡng thu nhập và nguồn hỗ trợ (tại hoặc thấp hơn 400% Mức Chuẩn nghèo và tài sản bằng hoặc thấp hơn $50,000) có thể đăng ký nhận hỗ trợ tài chính miễn là nó không xung đột với hợp đồng giữa công ty bảo hiểm và UVACH.
 2. Các thủ thuật tự chọn không cần thiết về mặt y tế như là thủ thuật thẩm mỹ và có mức giá cố định, và bệnh nhân có bảo hiểm chọn không dùng bảo hiểm, thiết bị y tế bền lâu, dịch vụ chăm sóc tại nhà và thuốc theo toa của họ.

Yêu cầu Quy định

Với việc áp dụng chính sách này, UVACH sẽ tuân thủ tất cả luật pháp, điều lệ và quy định liên bang, tiểu bang và địa phương khác mà có thể áp dụng cho các hoạt động được thực hiện theo chính sách này.

QUY TRÌNH

Cơ sở lý luận cho quy trình này là UVACH sàng lọc để xác định các cá nhân và thành viên gia đình của họ mà có thể đủ điều kiện nhận các chương trình bảo hiểm y tế của liên bang, tiểu bang hoặc địa phương hoặc nhận Chương trình Hỗ trợ Tài chính cho Bệnh nhân (FAP) của UVA Community Health. Việc áp dụng chính sách này cho bất kỳ bệnh nhân nào là phụ thuộc vào sự hoàn thành thỏa đáng về việc đăng ký nhận hỗ trợ tài chính cùng với tất cả các tài liệu cần thiết. Bất kỳ bệnh nhân nào từ chối hoàn thành thỏa đáng đơn đăng ký hỗ trợ tài chính bao gồm tài liệu hỗ trợ thì không đủ điều kiện nhận hỗ trợ tài chính theo chính sách này (miễn là bệnh nhân đã nhận được thông báo theo quy định ở Mục 501(r)). UVACH không được từ chối hỗ trợ tài chính theo FAP của họ dựa trên sự không thể cung cấp thông tin hoặc tài liệu của người làm đơn, trừ khi thông tin hoặc tài liệu đó được mô tả trong FAP hoặc mẫu đơn đăng ký của FAP. Xem PHỤ LỤC B để biết thêm thông tin về cách bệnh nhân có thể nhận đơn đăng ký hỗ trợ tài chính.

UVACH sẽ cung cấp dịch vụ chăm sóc cho các tình trạng y tế khẩn cấp và/hoặc sinh đẻ cho các cá nhân bất kể họ có đủ điều nhận FAP hay không, mà không biệt đối xử. UVACH sẽ không tham gia vào bất kỳ hành động nào mà sẽ không khuyến khích các cá nhân tìm kiếm dịch vụ chăm sóc y tế khẩn cấp và có một chính sách EMTALA hiện hành nghiêm cấp bất kỳ sự trì hoãn nào trong việc khám hoặc điều trị để thu thập tình trạng bảo hiểm hoặc thanh toán của bệnh nhân. Chính sách EMTALA của UVACH cũng quy định các quy trình để chấp nhận điều chuyển phù hợp của các bệnh nhân có tình trạng y tế khẩn cấp từ các cơ sở khác.

UVACH mong tất cả các bệnh nhân đều được sàng lọc để nhận các chương trình bảo hiểm của liên bang, tiểu bang hoặc địa phương trước khi sàng lọc để nhận FAP của UVACH. Vì FAP không phải là sự hay thế cho trách nhiệm cá nhân, người tìm kiếm FA (Financial Assistance, Hỗ trợ Tài chính) thông qua Chương trình được mong đợi sẽ hợp tác với các quy trình của UVACH để xác định điều kiện hội đủ và để tính vào chi phí của các dịch vụ trong khả năng cá nhân của họ. Các bệnh nhân được kỳ vọng sẽ cung cấp thông tin phù hợp và kịp thời cho UVACH để có được hỗ trợ tài chính. Các cá nhân có khả năng tài chính để mua bảo hiểm y tế sẽ được khuyến khích thực hiện việc đó, như một cách để đảm bảo quyền tiếp cận với các dịch vụ chăm sóc sức khỏe rộng hơn và vì sức khỏe cá nhân tổng quan của họ. Nếu bệnh nhân chọn không xuất hóa đơn cho bảo hiểm của họ cho một thủ thuật cụ thể hoặc ngày cung cấp dịch vụ, chuyến thăm khám đó sẽ không đủ điều kiện nhận FAP.

Trong một số trường hợp nhất định, luật pháp tiểu bang hiện hành có thể áp đặt thêm nghĩa vụ hoặc các nghĩa vụ khác lên cơ sở bệnh viện tại các tiểu bang đó. Mục đích của chính sách này là để đáp ứng cả yêu cầu pháp luật của Liên bang và tiểu bang tại các tiểu bang đó. Theo đó, chỉ có thể áp dụng một số điều khoản cụ thể tại một số tiểu bang cụ thể như được ghi bên dưới.

 1. Tiêu chí Điều kiện hội đủ

UVACH cung cấp dịch vụ chăm sóc y tế chính cho bất kỳ cá nhân nào tìm kiếm dịch vụ chăm sóc và không ngoại trừ, từ chối bảo hiểm hoặc phân biệt đối với bất kỳ người nào dựa trên việc không đủ khả năng chi trả; bất kể là khoản thanh toán cho các dịch vụ đó được thực hiện theo Medicare, Medicaid hoặc CHIP; chủng tộc, màu da, giới tính, quốc gia xuất xứ, khuyết tật, tôn giáo, tuổi tác, xu hướng tính dục hoặc bản dạng giới của cá nhân.

 1. Số tiền được Tính phí cho Bệnh nhân

FAP cung cấp hỗ trợ tài chính 100% với các Dịch vụ Đủ điều kiện cho bệnh nhân không được bảo hiểm và được bảo hiểm với tổng thu nhập gia đình hàng năm bằng hoặc thấp hơn 200% Mức Chuẩn nghèo Liên bang (FPG) hiện tại như đã được điều chỉnh hàng năm và tài sản bằng hoặc thấp hơn $50,000 như đã được thiết lập và xác định trong chính sách này. UVACH cũng cung cấp mức chiết khấu cho bệnh nhân có tổng thu nhập gia đình từ 201% đến 400 mức FPL và có tài sản bằng hoặc thấp hơn $50,000. (PHỤ LỤC C)

 1. AGB

Một người đủ điều kiện nhận FAP sẽ không bị tính phí nhiều hơn AGB cho dịch vụ chăm sóc khẩn cấp hoặc dịch vụ chăm sóc cần thiết về mặt y tế khác. AGB của UVACH được điều chỉnh theo thị trường hàng năm và dựa trên phương pháp nhìn lại sử dụng mức giá của Medicare và mức giá thương mại, bao gồm các khoản đồng thanh toán và khấu trừ (PHỤ LỤC D). UVACH cũng cung cấp khoản chiết khấu tự chi trả cho bệnh nhân không được bảo hiểm mà không đủ điều kiện nhận hỗ trợ tài chính.

 1. Giai đoạn Đủ điều kiện

Bệnh nhân có thể đăng ký nhận hỗ trợ tài chính tối đa 240 ngày sau ngày có bảng sao kê hóa đơn đầu tiên. Nếu bệnh nhân được phê duyệt nhận hỗ trợ tài chính, bảo hiểm của họ hợp lệ trong 5 trước đó và 365 ngày sau ngày ký vào đơn đăng ký của họ. Bệnh nhân được phê duyệt nhận hỗ trợ tài chính mà quay lại để nhận các dịch vụ trong khung thời gian phê duyệt 240 ngày sẽ dược sàng lọc để nhận chương trình bảo hiểm y tế liên bang, tiểu bang hoặc địa phương vào mỗi lần thăm khám. Chương trình hỗ trợ tài chính của UVACH không được bảo hiểm.

 1. Các Nhà cung cấp Tham gia

Một số dịch vụ chăm sóc cần thiết về mặt ý tế và dịch vụ chăm sóc khẩn cấp nhất định được các nhà cung cấp không thuộc UVACH cung cấp mà không phải là nhân viên của UVACH, có thể xuất hóa đơn riêng biệt cho các dịch vụ y tế và có thể chưa áp dụng chính sách hỗ trợ y tế này. Xem PHỤ LỤC E để biết chi tiết về danh sách đầy đủ các nhà cung cấp mà cung cấp dịch vụ chăm sóc khẩn cấp hoặc cần thiết về mặt y tế khác và những nhà cung cấp chưa áp dụng chương trình hỗ trợ tài chính của UVACH.

HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH

Xem Phụ Lục F để xem hướng dẫn quy trình.

Chính sách này đã được Ban Lãnh đạo UVACH thông qua.

Để biết về việc Xuất hóa đơn và Thu hồi nợ, hãy xem chính sách Xuất hóa đơn và Thu hồi nợ.

 

PHỤ LỤC A

Khoản chiết khấu AGB UVA Health Culpeper Medical Center (CPMC)

Có thể biết thêm thông tin về khoản chiết khấu AGB bằng cách gọi dịch vụ khách hàng theo số 540-829-4320 hoặc 540-829-4330 (Địa phương)

Khoản chiết khấu UVA Health Haymarket Medical Center

Có thể biết thêm thông tin về khoản chiết khấu AGB bằng cách gọi UVA Haymarket Medical Center (HAMC): 571-284-1517

UVA Health Prince William Medical Center (PWMC): Khoản chiết khấu AGB

Có thể biết thêm thông tin về khoản chiết khấu AGB bằng cách gọi UVA Prince William Medical Center (PWMC): 703-369-8020

 

PHỤ LỤC B

THU THẬP THÔNG TIN HỖ TRỢ TÀI CHÍNH

Bệnh nhân có thể lấy mẫu đơn đăng ký hỗ trợ tài chính từ https://uvahealth.com/services/billing-insurance/financial-assistance-eligibility, nhân viên phụ trách đăng ký hoặc nhân viên cố vấn tài chính tại một trong các cơ sở bệnh viện của chúng tôi, hoặc bằng cách gọi cho dịch vụ khách hàng theo các số điện thoại sau:

UVA Health Culpeper Medical Center (CPMC): 540-829-4320 or 540-829-4330 (Địa phương)

UVA Health Haymarket Medical Center (HAMC): 571-284-1517

UVA Health Prince William Medical Center (PWMC): 703-369-8020

 

PHỤ LỤC C

MỨC PHẦN TRĂM ĐIỀU CHỈNH CỦA UVA HEALTH CULPEPER MEDICAL CENTER (CPMC)

 

Tài sản

<=200% FPL

201%-300% FPL

301%-400% FPL

Khoản chiết khấu

<=$50,000

100%

85%

75%

 

MỨC PHẦN TRĂM ĐIỀU CHỈNH CỦA UVA HEALTH HAYMARKET MEDICAL CENTER (HAMC)

 

Tài sản

<=200% FPL

201%-300% FPL

301%-400% FPL

Khoản chiết khấu

<=$50,000

100%

85%

75

 

MỨC PHẦN TRĂM ĐIỀU CHỈNH CỦA UVA HEALTH PRINCE WILLIAM MEDICAL CENTER (PWMC)

 

Tài sản

<=200% FPL

201%-300% FPL

301%-400% FPL

Khoản chiết khấu

<=$50,000

100%

85%

75%

 

MỨC PHẦN TRĂM ĐIỀU CHỈNH CỦA UVACH MEDICAL GROUP

 

Tài sản

<=200% FPL

201%-300% FPL

301%-400% FPL

Khoản chiết khấu

<=$50,000

100%

85%

75%

 

PHỤ LỤC D

SỐ TIỀN THƯỜNG ĐƯỢC XUẤT HÓA ĐƠN

 

AGB

UVA HEALTH CULPEPER MEDICAL CENTER (CPMC)

 

31.6%

UVA HEALTH HAYMARKET MEDICAL CENTER (HAMC)

27.0%

UVA HEALTH PRINCE WILLIAM MEDICAL CENTER (PWMC)

32.9%

 

PHỤ LỤC E

Các Nhà cung cấp Tham gia

Để xem danh sách đầy đủ các bác sĩ cung cấp dịch vụ chăm sóc khẩn cấp hoặc dịch vụ chăm sóc cần thiết về mặt y tế và những bác sĩ chưa áp dụng chương trình hỗ trợ tài chính của UVACH, hãy truy cập:

https://uvahealth.com/services/billing-insurance/financial-assistance-information

 

PHỤ LỤC F

HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH

Hướng dẫn này được cung cấp để hỗ trợ nhân viên trong việc hoàn thành các mục tiêu của chính sách này. Trong khi tuân thủ những hướng dẫn quy trình này, nhân viên phải thực hiện phán đoán trong phạm vi hành nghề và/hoặc trách nhiệm nghề nghiệp của mình.

Quy trình Điều kiện hội đủ

Quy trình sau sẽ được dùng để xác định điều kiện hội đủ để nhận hỗ trợ tài chính:

 1. Đơn đăng ký được bệnh nhân hoặc đại diện được chỉ định khác hoàn thành và ký tên. Mục đích của đơn đăng ký là để lưu giữ dữ liệu cần thiết nhằm xác nhận điều kiện hội đủ để nhận hỗ trợ tài chính của bệnh nhân.
 2. Có thể sử dụng các nguồn dữ liệu bên ngoài để cung cấp thông tin về khả năng thanh toán của bệnh nhân hoặc người bảo lãnh của bệnh nhân (chẳng hạn như tính điểm tín dụng).
 3. Bệnh nhân phải có số dư nợ tài khoản hoặc dịch vụ đã được lên lịch với UVACH trước khi đăng ký nhận hỗ trợ tài chính. Có thể xác định điều kiện hội đủ vào bất kỳ thời điểm nào trong chu kỳ doanh thu.
 4. Bệnh nhân từ chối tham gia và hợp tác với các Nhà cung cấp Điều kiện hội đủ Y tế của chúng tôi không đủ điều kiện để nhận hỗ trợ tài chính theo chính sách này.
 5. Người đăng ký hỗ trợ tài chính sẽ được thông báo bằng thư nếu cần thêm thông tin. Thư sẽ khuyên người đăng ký gửi lại thông tin trong vòng 30 ngày làm việc sau khi nhận được thư. Nếu không nhận được thông tin đã yêu cầu trong vòng 30 ngày làm việc, không hoạt động bổ sung nào sẽ diễn ra theo yêu cầu nhận hỗ trợ tài chính của người đăng ký.
 6. Yêu cầu nhận hỗ trợ tài chính sẽ được xử lý nhanh chóng và UVACH sẽ thực hiện các nỗ lực hợp lý để thông báo cho bệnh nhân về việc chấp thuận hoặc từ chối trong vòng 14 ngày nhận được tất cả thông tin được yêu cầu cần thiết để hoàn thành đơn đăng ký.

Xác nhận Thu nhập, Tài sản và Nguồn hỗ trợ:

Có thể sử dụng các tài liệu sau đây để xác nhận thu nhập hộ gia đình của gia đình:

 1. Tờ khai thuế đã hoàn thành của hộ gia đình bệnh nhân trong năm gần nhất.
  • Nếu bệnh nhân tự kinh doanh, một bản sao của bảng sao kê Tài chính Doanh nghiệp của quý vừa rồi của bệnh nhân cùng với Tờ Khai thuế Doanh nghiệp năm trước và tờ Khai thuế Cá nhân của bệnh nhân.
 2. Ba phiếu lương gần đây nhất hoặc một bảng sao kê từ chủ lao động.
 3. Thư quyền lợi thất nghiệp hoặc Đền bù cho Người lao động thể hiện việc từ chối hoặc điều kiện hội đủ và số tiền nhận được.
 4. Thư An sinh Xã hội, Thông báo cho Người khuyết tật hoặc bảng sao kê ngân hàng hoàn chỉnh về khoản tiền An sinh Xã hội gửi trực tiếp.
 5. Bảng sao kê lương hưu hiện tại.
 6. Thư SNAP.
 7. Tài liệu tòa yêu cầu hoặc thư từ phụ huynh không có quyền nuôi con thể hiện số tiền trợ cấp nuôi con nhận được.
 8. Thỏa thuận thuê nhà hoặc tài liệu xác nhận tổng thu nhập cho thuê.
 9. Tài liệu liệt kê giá trị của bất kỳ Cổ phiếu, Trái phiếu, Chứng thư Gửi tiền, Tài khoản Tiết kiệm Y tế (HSA), hoặc bất kỳ tài sản bổ sung nào mà bệnh nhân có thể sở hữu.
 10. Bảng sao hoàn chỉnh về bất kỳ tài khoản chi phiếu, tiết kiệm hoặc thị trường tiền tệ hiện có nào.

Các nguồn thu nhập hoặc tài sản khác sẽ được đánh giá, bao gồm các nguồn từ tài khoản tiết kiệm, chi phiếu và tài khoản hưu trí cũng như là chứng thư gửi tiền (CD). Tài khoản Tiết kiệm Y tế (HSA) sẽ được đánh giá và bất kỳ khoản tiền sẵn có sẽ được yêu cầu sử dụng vào các chi phí chăm sóc sức khỏe trước khi cung cấp bất kỳ khoản trợ cấp hỗ trợ tài chính nào. Sẽ yêu cầu bản sao bảng sao kê ngân hàng của tất cả các thành viên hộ gia đình. Nếu người đăng ký chưa cung cấp tài liệu này, UVACH sẽ gửi cho người đăng ký thư yêu cầu thêm thông tin. Nếu vẫn chưa cung cấp bất kỳ tài liệu nào, hỗ trợ tài chính sẽ bị từ chối.

Mặc dù đã yêu cầu bằng chứng thu nhập cho việc Cân nhắc của Chương trình Hỗ trợ Tài chính cho Bệnh nhân, một số quy định DSH của Hệ thống Địa phương có thể yêu cầu bằng chứng thu nhập. Những quy định đó sẽ được xử lý theo từng trường hợp để đảm bảo việc tuân thủ các chương trình DSH của Hệ thống Địa phương.

Liên lạc với Chương trình Hỗ trợ Tài chính

UVACH sẽ thực hiện các nỗ lực hợp lý để đảm bảo rằng thông tin về chương trình của chúng tôi và tính khả dụng của chương trình được truyền đạt rõ ràng và thông tin rộng rãi tới công chúng. Các cá nhân có thể lấy bản sao Đơn đăng ký Hỗ trợ Tài chính và Chính sách của chúng tôi tại https://uvahealth.com/sites/default/files/2023-02/uvahealth-nova-financial-aid-policy-2023.pdf UVA Community Health cũng sẽ cung cấp địa chỉ website cho bất kỳ cá nhân nào có thể yêu cầu. Các cá nhân cũng có thể có được và nhận được sự hỗ trợ trong việc hoàn thành Đơn Đăng ký Hỗ trợ Tài chính từ bất kỳ khu vực đăng ký, nhân viên cố vấn tài chính hoặc văn phòng thu ngân nào của chúng tôi. Nhân viên cố vấn tài chính hoặc văn phòng thu ngân nằm trong khu vực đăng ký cho bệnh nhân. Các cá nhân có thể đứng lại bất kỳ quầy thông tin nào của chúng tôi nằm trong mỗi bệnh viện để yêu cầu được hỗ trợ trong việc xác định nhân viên cố vấn tài chính hoặc văn phòng thu ngân. Các cá nhân có thể có được bản sao miễn phí về Đơn Đăng ký Hỗ trợ Tài chính và Chính sách của chúng tôi qua đường bưu chính bằng cách gọi bộ phận dịch vụ khách hàng CPMC của chúng tôi theo số 540-829-4320 hoặc 540-829-4330 (Địa phương). Có thể liên hệ với bộ phận dịch vụ khách hàng PWMC và HAMC theo số 703-369-8020 (PWMC) hoặc 571-284-1517 (HAMC).